โรงบดแกลบ


วัตถุประสงค์
การอัดแกลบเป็นถ่าน
การเผาแกลบแท่งเป็นถ่าน