ความรู้

พาสเจอร์ไรส์
เครื่องพาสเจอร์ไรส์แบบ "เพลท"
นม
นมดิบ
นมสดพาสเจอร์ไรส์
ปุ๋ยคอก
สหกรณ์
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี (จำกัด)
โฮโมจิไนส์

นมสด