นมสด

นมสด หมายถึง นมโคดิบ (Raw milk) ที่มีลักษณะเป็นของเหลว (liquid) ได้แก่นมที่รีดมาจากแม่โค มี ๓ ชนิด

๑. นมสดที่มิได้แยกออกหรือเติมเข้าไปซึ่งวัตถุใด
๒. นมสดพร่องมันเนยที่ได้แยกมันเนยบางส่วนออกจากนมสด
๓. นมสดขาดมันเนยที่ได้แยกมันเนยออกแล้วเกือบหมดจากนม

มาตรฐานหรือคุณภาพของนมสด
๑. ปราศจากเชื้อโรคอันอาจติดต่อถึงคนได้
๒. ไม่มีน้ำนมเหลืองเจือปน
๓. ไม่มีสารที่อาจเป็นพิษในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น สารปฏิชีวนะ สารตกค้างจากยาฆ่าแมลง
๔. มีธาตุน้ำนมไม่รวมมันเนย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘.๕ ของน้ำหนักและมีมันเนยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓.๒ ของน้ำหนัก สำหรับนมสดตามข้อ ๑. และ ๒.
๕. มีธาตุน้ำนมไม่รวมมันเนย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘.๕ ของน้ำหนัก และมีมันเนยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๑ และ ไม่ถึงร้อยละ ๓.๒ ของน้ำหนักสำหรับนมสดพร่องมันเนย
๖. มีธาตุน้ำนมไม่รวมมันเนยไม่น้อยกว่า ๘.๘ ของน้ำหนัก และมีมันเนยไม่ถึงร้อยละ ๐.๑ ของน้ำหนักสำหรับ นมสดขาดมันเนย
๗. ผ่านความร้อนตามกรรมวิธีต่าง ๆ ก่อนจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง


ที่มา : ผลิตภัณฑ์นม โดย รศ.ทองยศ อเนกะเวียง ม.เกษตรศาสตร์ หน้า ๓-๔ , ๓๕