ศูนย์รวมนมสวนจิตรลดา

ศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา ได้เริ่มโครงการเมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๒ จัดตั้งขึ้นเพื่อนำรายได้ไปช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจการของโรงนมผงสวนดุสิตซึ่งขณะนั้นอยู่ในภาวะขาดทุน โดยรับนมดิบจากสหกรณ์โคนมหนองโพและโรงโคนมสวนจิตรลดา เพื่อนำมาผลิตนมพาสเจอร์ไรส์-โฮโมจิไนส์ จำหน่ายให้กับสมาชิกและโรงเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่เยาวชน ได้ทำการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ ๒ แบบ คือแบบบรรจุถุง และแบบบรรจุขวด