สาระน่ารู้เพิ่มเติม

พันธุ์โคนม โคเนื้อ ที่เลี้ยงในโรงโคนมสวนจิตรลดา
ความต้องการของร่างกายในการดื่มนมต่อวัน
ตารางเปรียบเทียบคุณค่าของน้ำนมโคเทียบกับนมมารดา