โรงโคนมสวนจิตรลดา

เริ่มโครงการในปีพุทธศักราช ๒๕๐๕ เมื่อ บริษัท เอส.อาร์.จำกัด ได้น้อมเกล้าฯ ถวายลูกโคพันธุ์ "เรดเดน" จำนวน ๔ ตัว เป็นลูกโคเพศผู้ ตัว เพศเมีย ตัว กับโคสาวตั้งท้องแล้วอีก ตัว ต่อมากรมปศุสัตว์ ได้น้อมเกล้าฯ ถวาย โคสาวตั้งท้องอีกตัว ซึ่งได้แก่ โคพันธุ์ "บราวน์สวิส" และลูกผสม "เรดชินดี้"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งเป็นผลกำไรจากการจัดพิมพ์และการจัดจำหน่ายหนังสือหลักวิชาการดนตรี ซึ่งพระเจนดุริยางค์ได้ทูลเกล้าฯ ถวายลิขสิทธิ์ สำหรับสร้างโรงโคนมในราคา ๓๒,๘๘๖.๗๓ บาท ขึ้นในบริเวณสวนจิตรลดา