เกษตรกร

คือ ผู้ทำเกษตรกรรม

เกษตรกรรม

คือ การใช้ดินเพาะปลูกพืชต่าง ๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ การประมง และการป่าไม้