โครงการธนาคารพืชพรรณ
พ.ศ. ๒๕๓๖ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ได้สนองพระราชดำริในโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ ในปีงบประมาณ ๒๕๓๖ คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน โครงการดังกล่าว จัดสร้างอาคารธนาคารพืชพรรณ เป็นที่เก็บรักษาพันธุกรรมพืช ทั้งในรูป เมล็ด และเนื้อเยื่อ โดยมีหน่วยปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์พืช ห้องเย็นเก็บเมล็ดพันธุ์พืช หน่วยปฏิบัติ การเก็บรักษาพันธุ์พืช โดยการเลี้ยงเนื้อเยื่อ หน่วยปฏิบัติการกักกันพืช และมีหน่วยปฏิบัติการ ชีวโมเลกุลพืช เพื่อศึกษาประเมินพันธุกรรมพืชด้านชีวเคมี