โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
พ.ศ. ๒๕๓๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริที่จะอนุรักษ์พันธุ์พืช ชนิดต่าง ๆ ที่หายากและกำลังจะสูญพันธุ์ และจากที่โครงการส่วนพระองค์ มีงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืช ทำการเก็บรักษาพันธุ์พืช ปรากฎผลสำเร็จในพืชสำคัญหลายชนิด เช่น หวาย ขนุน และมีงานวิจัยเกี่ยวกับพืชพรรณอื่น ๆ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ