โครงการปลูกพืชโดยปราศจากดิน

การปลูกพืชโดยปราศจากดิน (Soilless Culture) เป็นศิลปของการปลูกพืชโดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยดินแต่ใช้วัสดุอื่น ๆ แทนดิน เช่น ปลูกในน้ำ ทราย กรวดขี้แกลบ ฯลฯ โดยให้สารละลายอาหารพืชที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตแก่รากพืชโดยตรง ด้วยวิธีผสมไปกับน้ำในปริมาณและสัดส่วนที่เหมาะสมทดแทนธาตุอาหารซึ่งพืชต้องอาศัยจากดินทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องปลูกพืชในส่วนที่เกี่ยวข้องกับดินเช่นดินมีคุณภาพต่ำมากมีสิ่งต่างๆที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของพืชเช่นมีความเค็มสูงเป็นกรดจัดหรือมีโรคระบาดที่อยู่ในดินและน้ำขาดแคลนเป็นต้นและเพื่อควบคุมคุณภาพ ปริมาณ ระยะเวลาของผลผลิตให้ได้ตามความต้องการของตลาด แนวความคิดเกี่ยวกับการปลูกพืชโดยปราศจากดินไม่ใช่เรื่องใหม่หรือเรื่องแปลกอะไรที่เพิ่งค้นพบได้มีการทดลองใช้กันมาเมื่อหลายร้อย ปี ก่อน ค.ศ. คือตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณ ก็มีกล่าวถึงการปลูกพืชในน้ำกันแล้วแต่เท่าที่ได้มีการบันทึกในเอกสารต่างๆ อาจจะนับย้อนหลังไปได้นานประมาณเกือบ ศตวรรษ