โครงการปลูกพืชโดยปราศจากดิน


ในปัจจุบันเทคโนโลยีสำหรับการผลิตทางการเกษตรเจริญก้าวหน้าไปมากเพื่อให้ทันกับวิทยาการและการนำความรู้ทางด้านนี้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและวัสดุอุปกรณ์ที่มีภายในประเทศการทดลองปลูกพืชต่าง ๆ เช่น พืชผักไม้ดอกไม้ประดับโดยปราศจาคดินเป็นวิธีการที่จะใช้พื้นที่ที่มีปัญหาและมีเนื้อที่จำกัดให้ได้ผลผลิตสูง