มันฝรั่ง

มันฝรั่ง (Potato, Solaum tuberosum) ได้มีการนำมันฝรั่งเข้ามาทดลองปลูกในประเทศไทยเป็นเวลานานมาแล้ว และคนไทยก็นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายทำให้ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตาม เราจำเป็นต้องสั่งหัวพันธุ์จากต่างประเทศเข้ามาปลูกทุกปี และจะปลูกได้ เฉพาะในฤดูหนาวเท่านั้น ต่อมาได้มีผู้นำมันฝรั่งขึ้นไปปลูกบนที่สูง ปรากฎว่าได้ผลดี และปลูกได้ 2-3 ครั้งต่อปี หัวที่เก็บเกี่ยวได้ก็อาจนำมาเป็นหัวพันธุ์ สำหรับปลูกในพื้นราบในฤดูหนาวได้ด้วย ทำให้การปลูกมันฝรั่งบนที่สูงทวีความสำคัญยิ่งขึ้น
โครงการหลวงได้พยายามสนับสนุนงานวิจัยในเรื่องนี้มาโดยตลอด โดยมุ่งหวังว่ามันฝรั่งจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของที่สูงต่อไปในอนาคต


ที่มา : หนังสือพรรณไม้โครงการหลวง หน้า ๑๐๗