ตู้ย้ายเนื้อเยื่อ

ตู้ ย้ายเนื้อเยื่อ(lamina air-flow cabinet) เป็นตู้กรองอากาศให้บริสุทธิ์ปลอดจากอนุภาคของราและแบคทีเรีย เทคนิคปลอดเชื้อ(aseptic techniques) จะต้องปฎิบัติงานในตู้นี้ตลอด ส่วน ประกอบสำคัญของตู้นี้ ก็คือ ตัวกรอง (filter) ซึ่งจะติดอยู่ด้านหลัง หรือด้านบน ของตู้ ทำหน้าที่กรองอากาศให้บริสุทธิ์ก่อนที่จะไหลผ่านเข้าไปภายในตู้(ดังภาพ)


ที่มา : หนังสือเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื่อเยี่อพืช หน้า ๑๑ โดย ประศาสตร์ เกื้อมณี ภาควืชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์