้ห้องปฎิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ


      เนื่องจากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เป็นโครงการตัวอย่างเกี่ยวกับการเกษตร ได้ขยายงานฝ่ายไม่ใช่ธุรกิจ ให้มีงานวิชาการเพิ่มขึ้น โดยจัดตั้งโครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๒๗ เพื่อวิจัยพัฒนา การรวบรวมพันธุ์ เก็บรักษาพันธุ์และขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการเลี้ยงเนื้อเยื่อ