ขั้นตอนการสร้างบ่อแก๊สชีวภาพ


ขั้นตอนการสร้างบ่อแก๊สชีวภาพมีขั้นตอนพอสรุปได้ง่ายๆ ดังนี้ คือ เริ่มต้นจากการสำรวจพื้นที่และชนิดของดินบริเวณที่จะก่อสร้างบ่อก่อน ต่อมาให้วางผังโดยใช้ปูนขาวโรยบริเวณที่เราจะขุดบ่อ บ่อที่จะขุดมีทั้งหมด ๓ บ่อ คือ บ่อเติม บ่อหมัก บ่อล้น แล้วจึงขุดบ่อตามแบบที่เราต้องการ โดยเริ่มต้นก่อสร้างบริเวณก้นบ่อก่อนทุกบ่อ แต่งรูปทรงบ่อให้ราบเรียบ จากนั้นจึงเริ่มก่อผนังของแต่ละบ่อ และสร้างที่เก็บกักแก๊สที่ได้จากการหมักและโรงผลิตกระแสไฟฟ้า
ประเภทของบ่อแก๊สชีวภาพ
๑. แบบยอดโดมหรือแบบฟิกซ์โดม (Fixed Dome)
๒. แบบรางขนานหรือแบบปลั๊กโฟลว์(Plug flow)
๓. แบบไฮฟี (HIPHI)
ที่มา : เทคโนโลยแก๊สชีวภาพ โดย รศ.ดร. สมชัย จันทร์สว่าง
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์