ป่าละเมาะ
เป็นป่าเตี้ย ๆ ข้าง ๆ หมู่บ้านประกอบด้วยไม้พุ่มเล็ก ๆ กระจัดกระจายทั่วไป มีพวกสาบเสือ หญ้าคา เป็นส่วนประกอบ เป็นป่าที่ไม่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจแต่อย่างใด

ที่มา : จากหนังสือ "พืชกินได้และพืชมีพิษในป่าเมืองไทย" โดย สมจิตร พงศ์พงัน และ สุภาพ ภู่ประเสริฐ