การเผาเก็บริบ
การเตรียมพื้นที่โดยวิธีใช้คนงานถางนั้น หลังจากที่ทำการถางป่าแล้วประมาณ ๑๕ วัน ก็ทำการจุดไฟเผาริบวัชพืชที่ถางไว้ได้ การจุดไฟเผาริบ จำเป็นต้องทำอย่างระมัด ระวัง โดยทำทางตรวจการหรือแนวป้องกันไฟโดยรอบ ทั้งหมด แบ่งจุดไฟเผาริบเป็นตอน ๆ ไม่ควรจุดไฟเผาริบพื้นที่ ๆ ถางไว้จำนวนมากทั้งหมดในคราวเดียว ถ้าไม่แน่ใจว่าจะสามารถป้องกันไฟไม่ให้ ไหม้ลุกลามออกไปนอกแปลงได้
การเริ่มจุดไฟ ควรแบ่งคนงานออกเป็นกลุ่มให้ทำหน้าที่และ ความรับผิดชอบในการจุดไฟป้องกันไฟและ ดับไฟตามความเหมาะสม
สำหรับในพื้นที่ราบ การจุดไฟควรเริ่มจุดพร้อมกัน โดยจุดไฟรอบแปลงจากด้านนอกให้ไหม้ลุก ลามเข้าไปด้านใน วิธีนี้จะทำให้ไฟไหม้รุนแรงภายในแปลง ซึ่งไม่ทำให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุไฟไหม้ ลุกลามออกไปทำความเสียหายให้กับพื้นที่ของ ราษฎรใกล้เคียงภายนอกแปลงได้
การจุดไฟในบริเวณพื้นที่เป็น ภูเขา ให้ทำการจุดไฟจากด้านบนเขาก่อน ปล่อยให้ไฟไหม้ลามจากตอนบนเขาลงมายังตอนล่างเชิงเขา วิธีจุดไฟแบบนี้เรียกว่า “จุดไฟแบบทวนลม” (Back fire) ไฟจะไหม้ลุกลามช้า และไม่รุนแรง เมื่อไฟไหม้ลามลงมาจากด้านบนเขาเป็นแนว กว้างมากพอที่จะเป็นแนวป้องกันไฟไม่ ให้เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ลุกลามออกไปทำ ความเสียหายนอกบริเวณแล้ว ก็เริ่มทำการจุดไฟด้านข้างทั้งสองด้าน (Frank fire) แล้วจึงทำการจุดไฟจากด้านล่างเชิงเขาให้ไหม้ลามขึ้นไปทางด้านบนเขา (Head fire) ตามลำดับ
สวนป่าที่มีพื้นที่ปลูกสร้างสวนป่าอยู่ใกล้หมู่บ้าน หรือบริเวณที่มีราษฎรทำนา ทำไร่ และทำสวน การจุดไฟอาจจะเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ลุกลาม ทำความเสียหายให้กับบ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎรได้ จำเป็นต้องจัดคนงานและรถบรรทุกน้ำเตรียมไว้ ตามจุดที่จะเกิดอันตรายดังกล่าว และควรจะได้แจ้งให้ชาวบ้านและเจ้าของสวน ในบริเวณใกล้เคียงทราบ เพื่อช่วยกันระมัดระวังหากมีอุบัติเหตุไฟไหม้้เกิดขึ้น จะได้ช่วยกันดับไฟได้ทันท่วงที และป้องกันการเข้าใจผิดที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย
หลังจากที่จุดไฟแล้วประมาณ ๓ วัน รอให้ไฟไหม้เศษไม้ ปลายไม้ ที่ถางไว้หมดดี แล้วก็เริ่มเข้าทำการเก็บริบ เศษไม้ ปลายไม้ ที่ไหม้ไม่หมดต่อไป ถ้าการวางแผนการถางป่าเก็บริบเป็นไปตามขั้นตอน การจุดไฟเผาริบ จะไหม้เศษไม้ ปลายไม้ดี และทำให้เหลือเศษไม้ปลายไม้ที่ไหม้ไม่หมดน้อย การเก็บริบก็จะทำได้ง่าย รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บริบได้มาก
แต่ในทางตรงข้าม ถ้าการถางป่า เก็บริบ ไม่เป็นไปตามแผนและขั้นตอน การเก็บริบจะทำได้ลำบาก และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูง มีผลทำให้การปฏิบัติงานขั้นตอนต่อไปล่าช้า ตามไปด้วย

ที่มา : จากหนังสือ "การปลูกสร้างสวนป่า(Reforestation)" โดย มณฑี โพธิ์ทั