โครงการย่อย : พืช | สัตว์ | สิ่งแวดล้อม | วิจัยและพัฒนา

สัตว์ : ปลาหมอเทศ | ปลานิล | ศูนย์รวมนมสวนจิตรลดา | โรงโคนมสวนจิตรลดา | โรงนมเม็ดสวนดุสิต | โรงนมผงสวนดุสิต | โรงหล่อเทียนหลวงสวนจิตรลดา | โรงนมข้นหวาน | โรงเนยแข็ง