พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีแนวพระราชดำริเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ปกครองที่ดี เพื่อให้เกิดความสงบสุข เรียบร้อยต่อประเทศชาติดังนี้
๑. จะต้องมีสำนึกในการป้องกันชาติ
๒. จะต้องมีคุณธรรมเพื่อความสามัคคี ดังนี้
๒.๑ การให้
๒.๒ การมีวาจาดี
๒.๓ การทำประโยชน์แก่กัน
๒.๔ การวางตนอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสม
๓. จะต้องมีสำนึกในหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง รักชาติ ซื่อสัตย์สุจริต สามัคคี บริสุทธ์ใจและเสียสละ
๔. จะต้องนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
๕. จะต้องมีความรู้ ความสามารถและหลักปฏิบัติงาน ได้แก่
๕.๑ ในการปฏิบัติงานให้ตั้งใจทำให้จริง ให้ตรง ให้ตลอด
๕.๒ พิจารณางานด้วยความรู้ ความฉลาด โดยมุ่งให้เข้าใจถึงสาระและประโยชน์ ที่แท้จริงของงานนั้น
๕.๓ เมื่อปฏิบัติงานหนึ่งต้องตั้งใจทำให้สำเร็จ โดยปล่อยวางงาน ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานนั้น
๕.๔ การปฏิบัติงานต้องควบคุมทั้งกายและใจให้สงบหนักแน่น มั่นคง แน่นอน มีสติและสำรวมรอบคอบ โดยไม่ปล่อยให้ตื่นเต้น และฟุ้งซ่าน

|สรรพศิลปศาสตราธิราช | สาขารัฐศาสตร์|