พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีแนวพระราชดำริเกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางการเมืองการปกครองดังนี้

๑. สิ่งที่สำคัญที่สุดในการบริหาร คือการป้องกันรักษาอธิปไตย การเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ การสร้างและรักษา ความสงบสุขของประชาชน
๒. การส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ
๓. การที่องค์ประกอบทุกส่วนของรัฐบาลจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ให้คำปฏิญาณไว้

|สรรพศิลปศาสตราธิราช | สาขารัฐศาสตร์|