ปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร ผู้คนที่ประสบเหตุการณ์รถติดอยู่ทุก ๆ วันจะทราบว่าเป็นความทุกข์ยาก ที่แสนสาหัสเพียงใด การจราจรที่ติดขัดอย่างมากนั้น เป็นผลเสียต่อการดำเนินชีวิตของคนหลายล้านคน ที่จะต้องประสบกับความ ทุกข์ยากลำบากทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต เป็นเหตุที่ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนตกต่ำเป็นอย่างมากกับการที่ต้องทนอยู่กับ อากาศเป็นพิษ ซึ่งเป็นมลพิษที่เกิดมาจากปัญหาการจราจรเป็นหลัก และเป็นเวลานานหลายปีที่ไม่มีผู้ใดสามารถแก้ไขบรรเทา เบาบางปัญหาได้ และด้วยความห่วงใยในพสกนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น สำหรับชาวกรุงเทพมหานคร จึงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการเพื่อบรรเทาปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ในชั้นของการปฏิบัติการอย่างเป็นรูปะรรม มีพระราชดำริให้มีการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดทางกายภาพ อาทิ การ ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ก่อสร้างสะพานข้างทางแยก การสร้างถนนเชื่อมต่อกับถนนสายหลักเพื่อเป็นการระบายการจราจรให้ สะดวกขึ้น การแก้ไขปัญหาคอขวด ๔ มุมเมือง บริเวณรังสิต ธนบุรีปากท่อ ถนนศรีนครินทร์ขาเข้า ถนนพัฒนาการ และที่สำคัญคือ โครงการทางยกระดับคู่ขนานลอยฟ้าถนนพระบรมราชชนนี แสดงให้เห็นถึงความเป็นนักวางแผน เพื่อการพัฒนาที่ทรงมีสาย พระเนตรกว้างไกลยากที่จะมีผู้ใดเสมอเหมือนได้

|สรรพศิลปศาสตราธิราช | สาขารัฐศาสตร์|