ในพุทธศักราช ๒๕๒๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบ บังคมทูลรายงานเกี่ยวกับสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก พายุโซนร้อนและไต้ฝุ่นที่เคลื่อนตัวเข้าประเทศไทย ทำให้เกิดมีฝนตกหนัก อันจะทำให้เกิดมีสภาพน้ำล้นอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ได้

นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการระบายน้ำกับการบำรุงรักษาคูคลอง ได้ขอพระราชทาน พระบรมราชวโรกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานถึงผลการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตกรุงเทพ มหานคร โดยเฉพาะพื้นที่ด้านตะวันออก เนื่องจากทรงห่วงใยว่าน้ำท่วมในบริเวณดังกล่าวมาเป็นเวลานานแล้ว อันอาจทำให้เกิด สภาพน้ำเน่าเสีย และทำความเดือดร้อนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระราชดำริให้กรุงเทพมหานครและกรมชลประทานร่วมกันพิจารณาป้องกัน มิให้เกิดสภาพน้ำขังติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันจนเกิดเน่าเสีย สำหรับทางระบายน้ำที่ตื้นเขินหากรีบขุดลอกให้เร็วขึ้นก็จะสามารถ ระบายน้ำออกจากบริเวณน้ำท่วมได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ควรพิจารณาวางแผนขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้ใช้ ประโยชน์จากพื้นที่ดินนั้นให้เป็นเส้นทางระบายน้ำเสริมจากคูคลองระบายน้ำที่กำลังใช้อยู่ในปัจจุบัน ก็อาจจะบรรเทาปัญหาน้ำท่วม ลงไปได้มาก

|สรรพศิลปศาสตราธิราช | สาขารัฐศาสตร์|