พระราชกรณียกิจและพระราชดำริด้านการจัดการศึกษา

พระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่การพัฒนาการศึกษาของไทย มีพระบรมราโชบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับทุกประเภทได้แก่ การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน การศึกษาพิเศษ การศึกษาสงเคราะห์ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาวิชาการและวิจัย และการพระราชทานทุนการศึกษาเป็นต้น พระราชกรณียกิจทางการศึกษาเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถ พระบรมราโชบายอันล้ำลึก และสายพระเนตรอันกว้างไกลในการให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน ดังรายละเอียดพระราชกรณียกิจและพระราชดำริเกี่ยวกับการจัดการศึกษาบางส่วนที่นำเสนอต่อไปนี้

๑. พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาในระบบโรงเรียน
๒. พระราชกรณียกิจด้านการศึกษานอกโรงเรียน
๓. โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
๔. การพัฒนาบุคคล
๕. พระบรมราโชวาทและพระราชดำริเกี่ยวกับการศึกษา

| สรรพศิลปศาสตราธิราช | สาขาบริหารการศึกษา |