พระ<wbr>ราช<wbr>กรณียกิจ<wbr>และ<wbr>พระ<wbr>ราช<wbr>ดำริ<wbr>ด้าน<wbr>พฤกษ์<wbr>เศรษฐกิจ<wbr><wbr>
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระปรีชาสามารถ และทรงรอบรู้ในระบบพืชอย่างแท้จริง ทรงเชี่ยวชาญระบบพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมทั้ง ๓ ระดับ คือ ระดับใหญ่เชิงวิวัฒนาการของชีวิต ระดับกลางเชิงนิเวศ และระดับละเอียดที่ลงถึงพืชแต่ละชนิด พระราชกรณียกิจดังกล่าว ได้แก่

๑. ระดับใหญ่เชิงวิวัฒนาการของชีวิต (ความอยู่รอดของมนุษยชาติ)
๒. ระดับกลางเชิงนิเวศ (ความเกี่ยวโยงของพืชกับสรรพสิ่งในธรรมชาติ)
๓. ระดับละเอียดของพืชแต่ละชนิด (ทรงค้นหาศักยภาพของพืชทุกรูปแบบ)
| สรรพศิลปศาสตราธิราช | สาขาพฤกษ์เศรษฐกิจ |