พระราชกรณียกิจและพระราชดำริด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช


การอาศัยทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะสั้น หากปราศจากความรอบรู้อย่างถ้วนทั่วและบริบูรณ์ เกี่ยวกับผลกระทบสืบเนื่อง จะส่งผลให้ธรรมชาติสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอย่างรวดเร็ว ประเทศไทย ซึ่งเป็นแหล่ง นิเวศถิ่นฐานของพืชหลายชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ก็ประสบปัญหานี้ด้วย ในขณะเดียวกัน ความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรมก็ได้เสริมสร้างความหวังที่จะใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างยั่งยืน ฉะนั้น การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพจึงได้รับความสนใจและความเอาใจใส่มากขึ้นตามลำดับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ขยายกรอบงานของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ให้ครอบคลุมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วย ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์พืชพื้นเมืองที่มีความ สำคัญทางเศรษฐกิจและกำลังจะสูญพันธุ์ โดยการจัดตั้งธนาคารพันธุกรรม (genebank) สำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลและแหล่งวัสดุ ทางพันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงพืช และเพื่อเสริมสร้างความพึงตนเองได้ในด้านเทคโนโลยีการปรับปรุงพืช อันจะเป็นประโยชน์ต่อ เกษตรกรของประเทศ กลุ่มพืชในโครงการนี้ในระยะเริ่มแรก ได้แก่ ข้าว ถั่ว พืชไร่ ไม้ผล ผัก ไม้ประดับ และกล้วยไม้ ไม้ยืนต้นที่มี ความสำคัญทางเศรษฐกิจ พืชสมุนไพร และอื่น ๆ โดยจะอนุรักษ์ไว้ทั้งในรูปเมล็ดและเนื้อเยื่อ และจะทำการศึกษาค้นคว้าในระดับ ชีววิทยาโมเลกุล พร้อมกับรวบรวมข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ด้วย


การอนุรักษ์ดินและน้ำ | การบำบัดน้ำเสีย | อาหารและโภชนาการ |
ยารักษาโรค | การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช | เชื้อเพลิงเขียวและปุ๋ยอินทรีย์