พระราชกรณียกิจและพระราชดำริด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ยารักษาโรค

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยสุขภาพและพลานามัยของพสกนิกรเป็นอย่างยิ่ง และทรงภาคภูมิพระราชหฤทัย พร้อมกับตระหนักถึงความสำคัญยิ่งในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และภูมิปัญหาไทย ได้ทรงเน้นและเตือนสติพสกนิกรในเรื่องนี้ อยู่เป็นประจำ ตัวอย่างของพระราชกรณียกิจด้านยารักษาโรค ตามแนวทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้แก่ สวนสมุนไพรในโครงการ ส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ซึ่งทรงให้จัดทำขึ้นบนพื้นที่ 800 ตารางเมตรในบริเวณสวนจิตรลดา เมื่อ พ.ศ. 2529 เพื่อเป็นศูนย์รวบรวม พืชสมุนไพรชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชสมุนไพรไทย ไว้สำหรับศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพันธุ์ วิธีขยายพันธุ์ องค์ประกอบทางเคมี การปลูกและดูแลรักษา สรรพคุณ การแปรรูป การใช้ประโยชน์ ทั้งทางเภสัชกรรม ทางบำรุงรักษาความงาม และทางอาหารเพื่อ สุขภาพ ตลอดจนสำหรับเป็นฐานข้อมูลสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมเผยแพร่ การศึกษา และการวิจัยด้วย พืชสมุนไพรที่ทรงให้รวบรวม ไว้ในสวนดังกล่าว มีจำนวนรวมทั้งสิ้นกว่า 200 ชนิด เช่น สะเดา ว่านหางจรเข้ Rauwolfia, Japanese mint, มะระขี้นก Wormwook, Turmeric ไพล Senna, Foetid cassia Babbler's bill leaf เป็นต้น


การอนุรักษ์ดินและน้ำ | การบำบัดน้ำเสีย | อาหารและโภชนาการ |
ยารักษาโรค | การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช | เชื้อเพลิงเขียวและปุ๋ยอินทรีย์