พระราชกรณียกิจและพระราชดำริด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทรทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงรอบรู้แนวทางและ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวทางและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พระปรีชาสามารถ และ พระอัจฉริยะเป็นเลิศในการใช้วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพช่วยเหลือ พสกนิกรและการพัฒนาประเทศอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล ปรากฏชัด ในพระราชดำริและพระราชกรณียกิจที่ยกมาเป็นตัวอย่าง ดังต่อไปนี้


สรรพศิลปศาสตราธิราช | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ