แก๊สโซฮอล์เป็นผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงที่ได้จากการผสมแอลกอฮอล์ และน้ำมันเบนซิน งานทดลองผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ในคราวนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และมีพระราชกระแสให้ศึกษาต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์จากอ้อย เพราะว่าในอนาคตอาจเกิดเหตุการณ์น้ำมันขาดแคลนหรืออ้อยราคาต่ำ การนำอ้อยมาแปรรูปเป็นแอลกอฮอล์เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะแก้ปัญหานี้ได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินทุนวิจัยใช้ในการดำเนินงาน ๙๒๕,๕๐๐ บาท เพื่อใช้ในการจัดสร้างอาคารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในขั้นต้น โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดโครงการค้นคว้าน้ำมันเชื้อเพลิงและเริ่มผลิตแอลกอฮอล์จากอ้อย ในวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙

ในช่วงแรกการผลิตแอลกอฮอล์ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องมาจากปัญหาเกี่ยวกับการหมักและการกลั่นแอลกอฮอล์ โดยสามารถกลั่นแอลกอฮอล์ได้ในอัตราเพียง ๔๐ ลิตรต่อวัน และต้นทุนการผลิตยังสูงมาก ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ฝ่ายเทคนิคบริษัทสุราทิพย์ได้ช่วยปรับปรุงหอกลั่นแอลกอฮอล์ให้สามารถกลั่นได้ความเข้มข้นร้อยละ ๙๕ ในอัตรา ๕ ลิตรต่อชั่วโมง โดยวัสดุที่ใช้หมักคือกากน้ำตาลซึ่งบริษัทสุราทิพย์น้อมเกล้าฯ ถวาย เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลาที่ยังไม่มีการเก็บเกี่ยวอ้อย
เนื่องในมหามงคลวโรกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ๕๐ ปี  โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาร่วมกับบริษัทสุราทิพย์จัดขยายกำลังการผลิตแอลกอฮอล์เป็น ๒๐๐ ลิตรต่อวัน เพื่อให้มีพอใช้ผสมกับน้ำมันเบนซินเป็นแก๊สโซฮอล์ สำหรับรถยนต์ทุกคันของโครงการฯที่ใช้น้ำมันเบนซิน โครงการทดลองนี้จัดเป็นโครงการหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติ
ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินสถานีบริการแก๊สโซฮอล์ในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ซึ่งน้อมเกล้าฯ ถวายโดยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) เปิดบริการเติมแก๊สโซฮอล์แก่รถยนต์ของโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น ๙ คัน แก๊สโซฮอล์นี้ประกอบด้วย แอลกอฮอล์ร้อยละ ๑๐ ที่เหลือเป็นน้ำมันเบนซินธรรมดา และมีสารอื่นอีกเล็กน้อยเป็นสารป้องกันการกัดกร่อนและสารป้องกันการเกิดยางเหนียวที่คาบิวเรเตอร์
หน่วยต่าง ๆ ของงานทดลองผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงประกอบด้วย

โรงกลั่นแอลกอฮอล์
ทำหน้าที่ผลิตเอทธิลแอลกอฮอล์ร้อยละ ๙๕ เพื่อนำไปใช้ผสมกับน้ำมันเบนซินเป็นแก๊สโซฮอล์สำหรับเติมในรถยนต์ และใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์แข็งสำหรับอุ่นอาหาร นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ผลิตน้ำส้มสายชูจากแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักน้ำอ้อยและจากสับปะรดและเศษผลไม้อื่น ๆ อันเป็นของเหลือทิ้งจากห้องเครื่อง สำหรับแกนสับปะรดยังผลิตเป็นสับปะรดแก้วจำหน่ายเป็นรายได้เสริมของโครงการฯ ได้อีกด้วย
โรงแกลบอัด
ทำหน้าที่ผลิตแกลบอัดแท่งและเผาถ่านจากแกลบอัด เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้ของหน่วยงานและใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับหม้อไอน้ำของโรงกลั่นแอลแอฮอล์
งานพิเศษตามที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล ได้แก่
บ้านพลังงานแสงอาทิตย์
สร้างน้อมเกล้าฯ ถวายโดยกรมการพลังงานทหาร เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อใช้ในการศึกษาทดลองเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์
ระบบนำน้ำเสียกลับมาใช้อุปโภคบริโภค
โดยใช้การกรองแบบแมกเนไทเซชั่นไมโครฟิลเตอร์ ซึ่งจะปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยอาศัยหลักการ คือให้น้ำผ่านสนามแม่เหล็กความเข้มสูง น้ำที่ปรับปรุงคุณภาพแล้วปัจจุบันใช้รดน้ำต้นไม้ และใช้เป็นน้ำหล่อเย็นในการผลิตเทียนของโรงหล่อเทียนหลวงของสวนจิตรลดา

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา|โรงงานอาหารสำเร็จรูป|โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อุตสาหกรรมเกษตรอันเนื่องมาจาก พระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


| สรรพศิลปศาสตราธิราช | สาขาอุตสาหกรรมเกษตร