พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร อย่างต่อเนื่องและยาวนาน นับตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๐๔ เป็นต้นมา เพื่อช่วยให้ประชาชนได้มีความสุขสมบูรณ์ เริ่มจากการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วทั้งแผ่นดินได้ทรงรับรู้ถึงปัญหาและความทุกข์ยากของเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลล้นตลาดและราคาตกต่ำ พระองค์ทรงหาแนวทางที่จะช่วยแก้ไข จึงมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการต่าง ๆ มากมายใต้โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โครงการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระองค์ทรงจัดทำโครงการตัวอย่างทั้งในเขตพระราชฐานและทั่วทุกภูมิภาค นำผลิตผลทางการเกษตรมาแปรรูป ให้เป็นผลิตภัณฑ์ ตลอดจนนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายและใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้และวัสดุเหลือทิ้ง อันช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม นับเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอย่างครบวงจร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การบรรจุ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีชีวภาพ และวิทยาการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมอาชีพของราษฎร และทรงเป็นแบบอย่างในการถ่ายทอดวิทยการแก่ประชาชน ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญรุดหน้าแบบยั่งยืน
พระราชกรณียกิจในการส่งเสริมอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ และพัฒนาชุมชนควบคู่กันไปนั้น นับเป็นพระปรีชาญาณอันสูงส่งเป็นเลิศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนำอุตสาหกรรมเกษตรไปช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น เป็นพระมหากรุณาธิคุณเกื้อกูลพสกนิกรให้มีชีวิตที่มั่นคง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับความเจริญยั่งยืนของประเทศ

| สรรพศิลปศาสตราธิราช | สาขาอุตสาหกรรมเกษตร