ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
 ด้วยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร แด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ในฐานะที่ทรงมีพระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านอุตสาหกรรมเกษตร ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะ ตลอดระยะกว่าสามทศวรรษที่ผ่านมา เป็นพระประมุขนักพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร ทรงเป็นตัวอย่างของการสร้างจิตสำนึกเพื่อพัฒนาประเทศ ทรงเป็นแบบอย่างในการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตร ยังพสกนิกรทุกภูมิภาคให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความผาสุกทั่วหน้า
พระราชดำริ และพระราชกรณียกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตร ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติเป็นการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและการบรรจุ พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีชีวภาพ มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและส่งเสริมอาชีพของประชาชนโครงการต่าง ๆ ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จัดทำอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา อาทิ โรงโคนมสวนจิตรลดา ศูนย์รวมนมจิตรลดา โรงนมผงสวนดุสิต โรงนมเม็ดสวนดุสิต โรงเนยแข็งสวนจิตรลดา โรงนมข้นหวาน โครงการตามพระราชดำริในการพัฒนาการเลี้ยงโคนม เช่น ฟาร์มโคนม และศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์กและโครงการสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี ทำหน้าที่เป็นโครงการตัวอย่างของการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมครบวงจร มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งทั้งในการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร อาชีพธุรกิจการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมนมในประเทศ
โครงการโรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรลดา เริ่มดำเนินการเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ และดำเนินกิจการก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง ได้เปิดโอกาสให้เกษตรกร และประชาชนที่สนใจเข้าเยี่ยมชมกิจการอยู่เสมอ สมดังพระราชปิระสงค์ทดองประกอบการเพื่อให้เห็นเป็นตัวอย่าง อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งในการวิจัยและพัฒนากระบวนการแปรรูปข้าว
โครงการโรงน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์ และโรงน้ำผลไม้บรรจุกระป๋อง เป็นหนึ่งในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาที่มีพระราชดำริเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานขนาดเล็ก และเพื่อการใช้ผลิตผลทางการเกษตรอย่างคุ้มค่า โดยการให้ความรู้แก่เกษตรกร เพื่อแปรรูปผลไม้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนได้ดื่มน้ำผลไม้มากยิ่งขึ้น
โครงการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป เป็นโรงงานต้นแบบครบวงจร โดยเน้นการส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยผลิตวัตถุดิบป้อนโรงงาน การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปและอาหารกระป๋อง และการพัฒนาการตลาด ปัจจุบันมีโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป จำนวน ๕ โรงงานที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลิตผลิตภัณฑ์ชื่อ "ดอยคำ"
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก มีพระราชดำริให้รวมกลุ่มเกษตรกร จัดตั้งโรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์มขนาดเล็กขึ้นในหมู่บ้านที่ภาคใต้ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการขนส่ง และเป็นการส่งเสริมแรงงานท้องถิ่น นอกจากนี้ได้มีพระราชดำให้นำส่วนอื่นของปาล์มมาใช้ประโยชน์ เช่น การนำไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ายิ่งขึ้น
โครงการอื่น ๆ เช่น โรงกลั่นแอลกอฮอล์ การผลิตน้ำกลั่น และการบำบัดน้ำเสีย ล้วนเป็นคุณูปการแก่ปวงชนชาวไทยอย่างยิ่ง พระราชดำริและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังที่ได้พรรณนามาข้างต้นเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๔ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นระยะเวลากว่า ๓๕ ปี นอกจากจะแสดงพระปรีชาสามารถในด้านอุตสาหกรรมเกษตรแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตา และเอื้ออาทรห่วงใยต่อทุกข์สุขของปวงประชาทุกหมู่เหล่า ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวข้างต้นสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถว าย ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อุตสาหกรรมเกษตร) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ปรากฎสืบไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
| สรรพศิลปศาสตราธิราช | สาขาอุสาหกรรมเกษตร