การดำเนินการตามพระราชดำริต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แล้วย่อมสามารถที่จะแก้ปัญหาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ได้ หากมีการนำแนวทางหรือหลักการของแนวพระราชดำริไปใช้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในจุดที่มีปัญหาคล้ายคลึงกัน และให้มีการปฏิบัติต่อเนื่อง ตลอดจนให้มีการติดตามระเมินผล
สำหรับงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เป็นงานที่จะต้องดำเนินการอย่างมีระบบแบบแผนและต้องใช้เวลา ตลอดทั้งเทคโนโลยี รวมทั้งงบประมาณและเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไข พัฒนา แล้วยังต้องพึ่งพาและแรงสนับสนุน ความร่วมมือ ความเข้าใจของราษฎรที่อยู่ใกล้ชิดทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งราษฎรจะต้องเห็นรู้คุณค่า และความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้วย การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้จึงจะสัมฤทธิ์ผล
อย่างไรก็ตาม การดำเนินตามแนวทางพระราชดำริในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ผลประโยชน์ที่จะได้รับส่วนใหญ่ก็จะตกอยู่กับพสกนิกร ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร ซึ่งราษฎรเหล่านี้หากมีความเป็นอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีหลักแหล่งในการประกอบอาชีพที่แน่นอน ไม่มีการอพยพเคลื่อนย้ายปัญหาการบุกรุกทำลายป่าเพื่อเอาพื้นที่ทำการเกษตรกรรม อย่างน้อยที่สุดก็สามารถหยุดยั้งลงได้ หรือจำกัดขอบเขตในการบุกรุกทำลายป่าจากกลุ่มคนเหล่านั้นได้ และหากคนกลุ่มนี้ได้มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเขาจะต้องหวงแหนและช่วยกันดูแลคุ้มครอง เพราะเป็นที่จะให้หรือจะสร้างคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ต่อชุมชนของเขาเหล่านั้น และประเทศชาติโดยส่วนรวมต่อไป
พระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้นั้น เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและให้ประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติเป็นส่วนรวมเป็นอย่างมากทั้งประโยชน์ในระยะสั้นและระยะยาว อาทิ

ประโยชน์ในระยะสั้น
๑. เพิ่มพูนรายได้ โดยสร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
๒. ทำให้ประชาชนมีความเข้าใจถึงความสำคัญ และคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้พร้อมทั้งให้ความร่วมมือ
๓. ราษฎรได้ถูกจัดให้อยู่เป็นที่เป็นทาง ง่าย และสะดวกต่อการที่รัฐจะทำการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมกับมีหลักแหล่งทำกินแน่นอนอันเป็นการหยุดยั้งการทำลายป่าไม้ให้ลดน้อยลง

ประโยชน์ในระยะยาว
๑. สิ่งแวดล้อมและสภาพนิเวศน์วิทยาที่อยู่อาศัยดีขึ้น
๒. มีสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งคุณภาพชีวิตดีขึ้น ประชาชนในถิ่นทุรกันดารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
๓. มีน้ำสะอาดที่จะใช้ในการบริโภค และทำการเกษตรกรรมตลอดไป
๔. เริ่มมีความหวัง ในการที่จะบำรุงป่าฟื้นคืนสภาพป่าตามธรรมชาติ ตลอดทั้งสัตว์ป่าเพิ่มปริมาณจำนวนมากขึ้นในอนาคต
๕. มีแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มมากขึ้น
๖. ความเพียงพอในด้านการใช้ไม้ใช้สอยก่อสร้างบ้านเรือนและไม้สำหรับใช้ทำฟืน รวมทั้งไม้ผลที่จะได้เก็บกินในอนาคต
๗. ใช้เป็นแม่แบบในการกำหนดนโยบายปฏิบัติและพัฒนา ปรับปรุง แนวทางการดำเนินงานต่อไป
๘. ประหยัดงบประมาณทั้งในด้านการป้องกันรักษาป่าไม้และการบำรุงรักษาป่าให้ฟื้นคืนตามธรรมชาติ
๙. มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วขึ้น
๑๐. มาตรการในด้านการรักษาความมั่นคงของประเทศดีขึ้น สามารถที่จะรวมและดึงมวลชนให้มีความสามัคคีภายในประเทศ

| ความทั่วไปการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ | ปัญหาด้านป่าไม้ | แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ | วิทยาการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ | สรุปการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ |
| การพัฒนาแหล่งน้ำ | การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ | การพัฒนาอนุรักษ์ดิน | การพัฒนาการประมง | การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล |

| สรรพศิลปศาสตราธิราช | สาขาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |