ในด้านการปลูกป่าทดแทน
๑. การปลูกป่าทดแทน ได้มีหลักให้ดำเนินการคือ ให้พิจารณาปลูกพันธุ์ไม้ 3 อย่างคือ ไม้สำหรับใช้สอย ไม้ผล และไม้สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง
๒. ให้ราษฎรเห็นความสำคัญของป่าไม้ และรักป่า รักที่อยู่อาศัยของตนเอง
๓. ให้พิจารณาขยายแนวปลูกต้นไม้ จากบริเวณชุ่มชื้นเข้าหาแนวบริเวณแห้งแล้ง
๔. ใช้หลักการในการที่จะรักษาแหล่งต้นน้ำลำธารให้เขียวชอุ่ม ชุ่มชื้นอยู่ตลอดปี เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดได้บริโภคไม่ขาดแคลน

ในด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ
๑. ในด้านของการอนุรักษ์สัตว์ป่าบางชนิด ที่มีจำนวนลดลงหรือกำลังจะสูญพันธุ์ ให้จัดหามาเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ให้แพร่หลาย ส่งเสริมให้ราษฎรทำการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเป็นอาชีพ และจัดให้มีการดำเนินงานเกี่ยวกับสวนสัตว์เปิด
๒. ในด้านของอุทยานแห่งชาติ หากพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีสภาพภูมิประเทศเป็นทิวทัศน์สวยงามเหมาะสมที่จะจัดทำในรูปของวนอุทยานหรืออุทยานแห่งชาติ เพื่อให้ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ก็จะให้มีการดำเนินการจัดตั้งให้เป็นวนอุทยานหรืออุทยานแห่งชาติขึ้น

ในด้านการจัดพื้นที่ทำกิน
๑. พิจารณาถึงแหล่งน้ำที่จะใช้ในการบริโภค และทำการเกษตรกรรมเป็นอันดับแรก ทั้งนี้ เนื่องจากน้ำเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่จะนำไปสู่ในการพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างหากประชาชนมีสุขภาพพลานามัยดี ร่างกายมีความแข็งแรง การที่จะพัฒนาด้านอื่น ๆ ก็สามารถที่จะกระทำสำเร็จได้โดยไม่ยากนัก
๒. ให้คำนึงถึงสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน และสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงที่ได้มีการจัดที่ทำกิน
๓. ปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดินตามความเหมาะสมของประเภทที่ดิน

ในด้านการพัฒนาวิจัยป่าไม้
มีหลักในการดำเนินงาน คือการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ควรทำในรูปแบบการสาธิตแผนใหม่ สามารถนำไปใช้ในที่อื่นได้

| ความทั่วไปการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ | ปัญหาด้านป่าไม้ | แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ | วิทยาการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ | สรุปการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ |
| การพัฒนาแหล่งน้ำ | การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ | การพัฒนาอนุรักษ์ดิน | การพัฒนาการประมง | การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล |

| สรรพศิลปศาสตราธิราช | สาขาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |