ฝัน

ฝันไป
แห่งไหนไกลสุดจุดหมายมอง
ในห้วงฝันเรืองรอง
ด้วยภาพผองลำยองพร่างพราย
ฝันพลาง
ใจคว้างกลางโลกแห่งนิยาย
เรานี้หนอเดียวดาย
สุดจะหมายตายเคียงคู่ใคร
ชีพใช่ความฝัน
แต่ฉันยังฝันไป
สุดแดนใดไหน
ซึ่งใครคนนั้นครอง
ฝันไป
จนไร้จนสิ้นจุดหมายมอง
คงจักสมใจปอง
ที่เรียกร้องรักคืนกลับมา (เที่ยว ๑)
ที่เรียกร้องรัก รักชื่นคืนมา (เที่ยว ๒)
คืนมาหารักรอท่า
ประสาแสนเศร้า

somewhere somehow

Somewhere……
Within the lonely wide world.
There must be a place
That's cozy, my little world
Somewhere…..
Beneath the empty sad sea,
There must be a pearl,
A treasure that's meant for me.
There's a rainbow
Somewhere in the sky
And a skylark whistling up on high.
Somewhere…..
Along the way that I roam,
There must be a girl, and a home.
My happy world.

Somehow…..
Within the lonely wide world.
I'll find just the place
Thai's cozy, my little world.
Somehow…
Beneath the empty sad sea
I'll find just the peral,
The treasure that's meant for me.
I'll find rainbow
Somewhere in the sky.
And a skylark whistling up on high.
Somehow…..
Along the way that I roam,
I'll find just the girl, and the home.
My happy world.
I will find happiness in this wide world.
เพลินภูพิงค์

สมใจก่อนนี้เคยอยากชมเขางาม
ตาบหุบผาพงไพรได้มาเห็นภูพิงค์แพรวพราย
สวยจริงดอกไม้สะพรั่งบานทั้งปี
ดูหลากสีเรียงรายโชยกลิ่นหอมอวลอบชื่นใจ
ดุจจะลอยฟ้าดั่งทิพย์วิมานทอง
แห่งอินทร์พรหมสองเสกสนององค์ท้าวไท
แสนเพลินสุขสมสดับแต่เสียงเพลง
วิหคร้องมาไกลช่วยกล่อมขวัญทุกวันเพลิดเพลิน
สมใจก่อนนี้เคยอยากชมเขางาม
ยามอ่อนแสงรำไพได้ไปถึงดอยปุยเดียวดาย
สูงจริงเสียดฟ้าตระหง่านปานท้าลม
ชมยอดผาเรียงรายคราหมดแสงดวงสุริยา
ดุจจะลอยฟ้าอยู่ชิดเดือนเคียงดาว
โอ้ลมพัดหนาวรวดร้าวรานอุรา
แสนเพลินนั่งล้อมไฟอุ่นฟังเสียงเพลง
ชาวเผ่าเขาครวญมาสนุกเหลือไม่เบื่อภูพิงค์
สุขจริงหนามาเชียงใหม่แดนสรวงแสนเพลิน

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๒๘ ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. ๒๕๐๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษ และนายศรีศักดิ์ พิจิตรวรการ ประพันธ์คำร้อง "ฝัน" ได้ พระราชทานให้นำออกบรรเลงครั้งแรกในงานสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร เมี่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๒ และพระราชทานให้บรรเลงในงานสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สถานที่เดียวกันในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๒ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๐๙ เมื่อสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเริ่มเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับ ณ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ทรงประทับ พระราชหฤทัยในความงามของอุทยานดอกไม้นานาพรรณและภูมิทัศน์โดยรอบ จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานทำนองเพลงนี้ให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค แต่งคำร้อง "เพลินภูพิงค์" ขึ้นอีกคำร้องหนึ่ง