รัก

รักทะเล
อันกว้าง
ใหญ่ไพศาล
รักท้องฟ้า
โอฬาร
สีสดใส
รักท้องทุ่ง
ท้องนา
ดังดวงใจ
รักป่าเขา
ลำเนาไพร
แสนสุนทร
รักพฤกษา
รุกขชาติ
ที่ดาษป่า
รักปักษา
ร้องกู่
บนสิงขร
รักอุทัย
สว่าง
กลางอัมพร
รักทั้งรัต-
ติกร
ในนภดล
รักดารา
ส่องแสง
สุกสว่าง
รักน้ำค้าง
อย่างมณี
มีโภคผล
รักทั้งหมด
ทั้งสิ้น
ที่ได้ยล
รักนวลนาง
รักจน
หมดสิ้นใจ

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๔๗ ทรงพระราชนิพนธ์ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลงสำหรับกลอน สุภาพ ๓ บท ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อพระชนมายุ ๑๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพลงนี้ให้วงดนตรี อ.ส.วันศุกร์บรรเลงทุกวันศุกร์และวันอาทิตย์ตลอดเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ต่อมา เมื่อทรงแก้ไขแล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแมนรัตน์ ศรีกรานนท์ นำไปแยกและเรียบเรียงเสียงประสาน เพื่อทรงดนตรีร่วมกับวงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ในงานพระราชทานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๘ ณ พระที่นั่งบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แจกคำร้อง เพลงพระราชนิพนธ์ "รัก" แก่แขกผู้ได้รับเชิญทุกโต๊ะไว้ล่วงหน้า ต่อมาก็เชิญแขกผู้ได้รับเชิญ อาทิ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี มีนายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย และนายทหาร ตำรวจ ชั้นผู้ใหญ่ ขึ้นไปร้องเพลงพระราชนิพนธ์บนเวที ทีละโต๊ะจนทั่วถ้วน โดยทรงบรรเลงดนตรีนำด้วยพระองค์เอง ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำออกอากาศทาง สถานี จ.ส.๑๐๐ เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๓๘