เกษตรศาสตร์

เขียวธงขจี
ก่อเกิดไมตรีสามัคคีมั่น
สถานเรียนเกษตรนั้น
เราผูกพันบูชา
เขียวนาป่าไพร
แผ่นดินถิ่นไทยไพบูลย์หนักหนา
เพราะไทยผลิตค้า
ทุกแหล่งฟ้าหล้าอิ่มเอม
แม้เหนื่อยกายใจสำราญ
เสร็จกิจการงานเกษตรเกษม
ล้วนปรีดิ์เปรมนำวิชา
สร้างชาติสร้างตน
รวมแรงรวมใจ
จะจงรักจอมจักรินทร์
อีกแดนแผ่นดินทำกินเก็บผล
พระคุณเกษตรล้น
รักเปี่ยมท้นดวงจิตเอย

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๔๒ ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. ๒๕๐๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประพันธ์คำร้องถวาย และพระราชทานเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำออก บรรเลงครั้งแรกในวันทรงดนตรีร่วมกับวงดนตรีสากลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ บริเวณพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ อีกทั้งยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงอาหารเย็นแก่ อาจารย์ ข้าราชการ นิสิต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย