เมนูไข่

เมนูไข่เมนูไข่
อร่อยแท้อยากกิน
เมนูไข่เมนูไข่อร่อยแท้อยากกิน
ไข่เค็มไข่ลวกทั้งไข่หวาน
กับไข่ต้มสุกนานเยี่ยวม้า
เมนูไข่เมนูไข่
อร่อยแท้อยากกิน
ไข่ตุ๋นรสเยี่ยมปานรสทิพย์
ไข่ไก่โอ้เอี่ยมอ้าอร่อยแท้อยากกิน
เมนูไข่เมนูไข่อร่อยแท้อยากกิน
เมนูไข่เมนูไข่อร่อยแท้อยากกิน
เมนูไข่เมนูไข่อร่อยแท้อยากกิน
เมนูไข่เมนูไข่อร่อยแท้อยากกิน
เมนูไข่เมนูไข่อร่อยแท้อยากกิน

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๔๘ ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เมื่อพระราชทานเป็น ของขวัญวันพระราชสมภพครบ ๗๒ พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ด้วยทรงรำลึกได้ว่า สมเด็จพระเชษฐภคินีโปรดเสวยพระกระยาหารไข่ เป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัย ให้ทรงพระราชนิพนธ์ กอปรกับทรงพบโคลงสี่ "เมนูไข่" ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้พลเรือตรี หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช นำไปแยกและเรียบเรียงเสียงประสาน เพื่อให้วงดนตรี อ.ส.วันศุกร์นำออกบรรเลงและขับร้องในงานพระราชทานเลี้ยงฉลองสมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘