แว่ว

เพลงแว่วแผ่วกังวาน
หวานใดปานเพลงรักระรื่น
กลับคะนึงถึงวันคืน
เคยชิดชื่นอุรา
แสงนวลประกายฉาย
ผ่านฟ้าครามแลอร่ามตา
เปรียบวงพักตร์ผ่องเพี้ยงจันทรา
นวลแสงแววตาประกาย
หวังประสบ
ฉันยังอยากพบเธอไม่วาย
รักมิหน่าย
รักเราสุดหมายแลสุดหวัง
ร้าวรอนเพลงสะท้อน
แต่สำเนียงเพียงแผ่วแผ่วดัง
โลกเรานี้แท้ไม่มียืนยง
แต่ความรักเราจีรังคงคู่ฟ้ายั่งยืน
ร้าวรอน
เพลงสะท้อน แต่สำเนียง
เพียงแผ่วแผ่วดัง
โลกเรานี้ ที่แท้ไม่มี ยืนยง
แต่ความรัก เราจีรัง
คงคุ่ฟ้า ยั่งยืน
ECHO

Echo - of a sweet melody

of tender love
keeps bringing memory
from heaven above.
Soft lights - Gliding through empty space
'yond cloudy skies,
remind me of your dear face
and lovelight in your eyes.
How - I long to be with you
Once again.
Hope - and pray, oh yes I do,
all in vain.
Our Song - of it is nothing left
but the echo.
Though time is unforgiving
I know
Our love will
Linger on
For eternity.

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๔๑ ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษพร้อมกันใน พ.ศ. ๒๕๐๘ ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประพันธ์คำร้องภาษาไทยถวาย เพลงนี้วงดนตรีสุนทราภรณ์นำออกบรรเลงเป็นครั้งแรกในงานสังคีตมงคล ครั้งที่ ๑ ณ บริเวณพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๙