ความเป็นมา

จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี แล้วได้มีชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงกราบบังคมทูลถวายฎีกา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเสนอ ขอพระราชทานที่ดินทำกินเช่นเดียวกับโครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ โดยนำที่ดินท้องที่ บ้านโป่งกระทิง จำนวน ๗,๕๐๐ ไร่ มาจัดสรรให้ราษฎรใช้ชื่อว่า "โครงการจัดสรรที่ดินตามพระราชประสงค์ โป่งกระทิง" แต่ในสภาพความเป็นจริง ปี ๒๕๑๘ มีราษฎรบุกรุกถือครองที่ดินในบริเวณพื้นที่จัดสรรเต็มพื้นที่ จึงไม่สามารถจัดสรรให้ราษฎรได้ ต่อมาในปี ๒๕๓๔ ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน โดย สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแจกเอกสาร สปก ๔-๐๑ ให้แก่ราษฎร เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๖

วัตถุประสงค์

๑. เป็นสถานที่จัดการสาธิตทดลองการเกษตร เพื่อส่งเสริมอาชีพ พัฒนาอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยนำ เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้จัดทำแปลงสาธิต ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์
๒. เพื่อจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นให้สมาชิกช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน วางแผนการดำเนินงานด้านการตลาดจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรบริการแก่สมาชิก
๓. การอนุรักษ์ดินและน้ำ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐ ในการปรับสภาพดิน โดยปลูกปอเทืองเป็นปุ๋ย พืชสด และแนะนำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน
๔. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ เผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการหน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจ

การดำเนินงานในด้านสหกรณ์

๑. การดำเนินธุรกิจในสหกรณ์

๑.๑ สหกรณ์การเกษตรโป่งกระทิง จำกัด ได้รับการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์การเกษตร เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๘ มีสมาชิกแรกตั้ง ๑๒๙ คน ตั้งอยู่ในหมู่บ้านโป่งกระทิง ตำบลบ้านบึง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ปัจจุบันมีสมาชิก ๕๕๗ คน ดำเนินธุรกิจเครดิต ธุรกิจการซื้อ ธุรกิจการรวบรวมข้าวโพด มันสำปะหลัง และฝ้าย
๑.๒ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านโป่งกระทิง จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๔ แผน ดำเนินงานครอบคลุม ๓ ตำบล คือ ตำบลบ้านบึง ตำบลบ้านตา ตำบลหนองพันจันทร์ ผลการดำเนินงานในรอบ ปี ๒๕๓๘ ส่งเสริมการให้เงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพ จำนวน ๙๑๕,๕๑๘ บาท ส่งเสริมการระดมทุนในสหกรณ์ จำนวน ๒๑๙,๒๒๒ บาท จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายจำนวน ๓.๐๙ ล้านบาท รวบรวมผลิตผลมาจำหน่าย (สับปะรด) ๑๗.๖๕ ล้านบาท

๒. การส่งเสริมอาชีพ

๒.๑ การส่งเสริมการเพาะปลูก สภาพพื้นที่เป็นดินปนทรายมีความลาดเทมาก คุณภาพดินจึงเสื่อมเร็ว เนื่องจากถูกการชะล้างจากน้ำในฤดูฝน สมาชิกปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง และฝ้าย แต่เนื่องจาก ราคาและผลผลิตตกต่ำ จึงแนะนำให้เกษตรกรปลูกสับปะรดและไม้ผล เช่น มะม่วง ขนุน แทนพืชไร่ เกษตรกร เข้าร่วมโครงการ ๘๒๓ ราย เนื้อที่ ๑๙,๗๒๒ ไร่
ในการปลูกสับปะรด สหกรณ์ฯ ได้ร่วมโครงการกับบริษัททิปโก้เกษตรกรรม จำกัด บริษัทโปรครอบ จำกัด บริษัทฟิวเจอร์แอสโซซิเอท จำกัด ในการให้ความรู้แก่สมาชิกเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช และ การควบคุมผลิตผลให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด โดยติดต่อกับโรงงานในการรับซื้อสับปะรด ซึ่ง สหกรณ์สามารถรวบรวมได้ปีละ ๑๒,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ ตัน
๒.๒ การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวางในการส่งเสริมให้สมาชิกเลี้ยงวัวเนื้อ หมู ปลา ไก่ เพื่อเป็นอาชีพเสริม มี เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน ๘๖๙ ราย

ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ | พระปรีชาสามารถ | หน้าแรก