ความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ได้ทรงทราบว่าราษฎรส่วนมากขาดที่ทำมาหากินเป็นของตนเอง และได้บุกรุกเข้าไปจับจองที่ดินเขตสงวนหรือที่หวงห้ามของรัฐโดยพลการเพิ่มขึ้นทุกที การกระทำเช่นนั้น นอกจากจะเป็นการละเมิดกฎหมายในการบุกรุกและทำลายป่าไม้ของชาติแล้วยังไม่มีทางที่จะประกอบอาชีพ ทางด้านเกษตรกรรมอย่างถาวรอีกด้วย ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาซ้ำซากและดูรุนแรงยิ่งขึ้นทุกปีพระองค์จึงได้ มีพระราชกระแสรับสั่งให้องคมนตรีจัดทำโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรในปี ๒๕๑๓

ตามหลักการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริกับข้อเสนอแนะที่ได้จากการสำรวจของ ผู้เชี่ยวชาญออสเตรเลีย โครงการนี้ได้กำหนดกลวิธี (Strategy) ในการดำเนินงานโดยคัดเลือกจากประชาชน ยากจนที่อาศัยที่ดินทำกินส่วนหนึ่งอยู่แล้ว กับประชาชนยากจนที่แสดงความจำนงจากที่อื่น ชาวบ้านที่เข้ามา อยู่อาศัยจะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ และแต่ละหมู่บ้านจะต้องจัดตั้งกรรมการหมู่บ้านฯ ละ ๗-๑๕ คน เพื่อ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของลูกบ้าน และเป็นผู้ประสานงานกับทางราชการและกับสหกรณ์การเกษตรในการดำเนิน งานให้เข้าสู่เป้าหมายด้วยดี แนวความคิดในการให้ประชาชนรวมตัวกันรักษาผลประโยชน์ของตนเองเป็นรูป หมู่บ้านสหกรณ์ (Cooperative Village)

สหกรณ์ในระยะเริ่มแรกได้จำหน่ายพันธุ์พืชหลัก เช่น อ้อย และข้าวโพด ให้แก่เกษตรกรในราคาถูก ได้ทำ สัญญาขายผลิตผลกับโรงงานน้ำตาล และโรงงานสับปะรดกระป๋องเป็นรายปี เพื่อตัดปัญหาเรื่องพ่อค้าคนกลาง

ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของสหกรณ์การเกษตรหนองพลับ จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสมาชิก ๘๕๔ คน ทุนดำเนินงานของสหกรณ์ทั้งสิ้น ๗,๗๓๙,๙๓๔ บาท สหกรณ์ได้ดำเนินธุรกิจให้ประโยชน์ต่อสมาชิก ดังนี้

 1. ความสามารถของสหกรณ์ในการลดต้นทุนการผลิตสหกรณ์ได้จ่ายเงินกู้แก่สมาชิกไปลงทุนในการผลิต จำนวน ๑,๔๐๙,๐๐๐ บาท จำนวน ๘๘ คน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑๒.๕๐ บาทต่อปี ทำให้สมาชิกสามารถ ประหยัดเงินในส่วนต่างของดอกเบี้ยหากไปกู้เงินนอกระบบอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๒๔ บาทต่อปี จำนวน ๑,๘๔๑ บาทต่อคนต่อปี
 2. ความสามารถของสหกรณ์ในธุรกิจซื้อหรือการจัดหาสินค้าด้านวัสดุอุปกรณ์การเกษตรมาจำหน่ายแก่สมาชิก
  ๒.๑ ปุ๋ยสหกรณ์จำหน่ายได้รวมมูลค่า ๗๖,๘๐๐ บาท โดยสหกรณ์สามารถจำหน่ายปุ๋ยได้ในราคาที่ถูกกว่า ท้องตลาดทำให้สมาชิกสามารถประหยัดเงินจำนวน ๑๒๐ บาทต่อคนต่อปี
  ๒.๒ ยาปราบศัตรูพืชสหกรณ์จำหน่ายยาปราบศัตรูพืชได้รวมมูลค่า ๒๖๖,๖๑๕ บาท
  ๒.๓ น้ำมันดีเซลจำนวน ๑,๓๐๙,๔๐๒ ลิตร ๆ ละ ๗.๔๐ บาทสหกรณ์จำหน่ายน้ำมันดีเซลได้รวมมูลค่า ๙,๖๘๙,๕๗๔ บาท
  ๒.๔ น้ำมันเครื่องสหกรณ์ จำหน่ายน้ำมันเครื่องได้รวมมูลค่า ๖๓,๔๖๐ บาท
 3. ความสามารถในการออมทรัพย์ สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิก จำนวน ๒๙๗,๕๓๖ บาท อัตราดอกเบี้ย ๖.๕ ต่อปี จำนวน ๑๙๕ คน

ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของสหกรณ์การเกษตรกลัดหลวง จำกัด จังหวัดเพชรบุรี มีสมาชิก ๒๒๖ คน ทุนดำเนินงานของสหกรณ์ทั้งสิ้น ๒,๔๔๒,๗๒๑ บาท สหกรณ์ได้ดำเนินธุรกิจให้ประโยชน์ต่อสมาชิก ดังนี้

 1. ความสามารถของสหกรณ์ในการลดต้นทุนการผลิต สหกรณ์ได้จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกไปลงทุนในการผลิต จำนวน ๘๑๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๘๐ คน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑๒.๕ บาทต่อปี ทำให้สมาชิกสามารถ ประหยัดเงินในส่วนต่าง จำนวน ๑,๑๖๕ บาทต่อคนต่อปี หากไปกู้เงินนอกระบบอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๒๔ บาทต่อปี
 2. ความสามารถของสหกรณ์ในธุรกิจซื้อหรือการจัดหาสินค้าวัสดุอุปกรณ์การเกษตรมาจำหน่ายแก่สมาชิก
  ๒.๑ ปุ๋ย สหกรณ์จำหน่ายได้รวมมูลค่า ๒๑,๓๗๕ บาท
  ๒.๒ ยาปราบศัตรูพืช สหกรณ์จำหน่ายยาปราบศัตรูพืชได้รวมมูลค่า ๓๕,๘๓๕ บาท
  ๒.๓ น้ำมันเชื้อเพลิง จำหน่ายได้รวมมูลค่า ๓๙,๘๒๕ บาท
  ๒.๔ แก๊สหุงต้ม จำหน่ายได้รวมมูลค่า ๗๘,๔๕๐ บาท
  ๒.๕ ข้าวสาร จำหน่ายได้รวมมูลค่า ๓๓๕,๒๐๐ บาท
 3. ความสามารถของสหกรณ์ในการรวบรวมผลผลิตการเกษตร
  ๓.๑ สับปะรด จำนวน ๗๕๗,๙๑๐ กิโลกรัม ๆ ละ ๑.๕๒ บาท จำนวน ๘๔ คน โดยวิธีซื้อสด
  ๓.๒ ข้าวโพด จำนวน ๖๗๖ กิโลกรัม ๆ ละ ๓.๒๙ บาท จำนวน ๓๘ คน โดยวิธีซื้อสด
  ๓.๓ นุ่น จำนวน ๔๕,๔๘๔ กิโลกรัม ๆ ละ ๕.๖๗ บาท จำนวน ๔๒ คน โดยวิธีซื้อสด

ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ | พระปรีชาสามารถ | หน้าแรก