งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร ซึ่งเป็น ความจำเป็นขั้นพื้นฐานของราษฎรในชนบท หรือพื้นที่ที่ห่างไกล รวมทั้งการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยและน้ำเค็ม ที่ขึ้นถึงพื้นที่เพาะปลูก โดยการก่อสร้างอาคารชบประทานขนาดเล็กประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและปัญหาที่ เกิดขึ้นตามความต้องการของราษฎร โดยอาศัยแหล่งน้ำผิวดินที่พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการ

งานอ่างเก็บน้ำ
งานฝายทดน้ำ
ระบบส่งน้ำ
โครงการปรับปรุงขุดลอกคลอง

|สรรพศิลปศาสตราธิราช | สาขาวิศวกรรมชลประทาน|