สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือเรียกชื่อย่อว่า สำนักงาน กปร. เป็น หน่วยงานที่ทำหน้าที่ดำเนินงานในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ หรือเรียกชื่อย่อว่า กปร. ซึ่ง กปร. นี้ รัฐบาลได้แต่งตั้งขึ้นมาในปีพุทธศักราช ๒๕๒๔ โดยการริเริ่มของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เพื่อจัดระบบการประสานงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดำเนินงานสนองพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนา ประเทศ ให้ดำเนินงานเป็นไปโดยสอดคล้องกัน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ ๑๗ คน มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและ องคมนตรี ๑ คน เป็นที่ปรึกษา

กปร. มีหน้าที่สำคัญคือ ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามผล ประสานการดำเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานในการดำเนินงานโครง การอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้มีการดำเนินงานสนองพระราชดำริได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งการพิจารณาอนุมัติ แผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ

สำนักงาน กปร. มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งพิจารณาและเสนอแนะ เกี่ยวกับการจัดสรรเงินงบประมาณ เพื่อดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๒. ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตาม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๓. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับพระราชกระแส ตามที่นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสาน งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) มอบหมายหรือตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

สำนักงาน กปร. ได้มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ กอง

๑. กองกิจกรรมพิเศษ แบ่งเป็น ๓ หน่วยงาน คือ มูลนิธิและกองทุนส่วนพระองค์ นิติการ และฎีกา
๒. กองกลาง แบ่งเป็น ๕ หน่วยงาน คือ ประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อช่วยอำนวยการ คลังและพัสดุ การเจ้าหน้าที่ และสารบรรณ
๓. กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ แบ่งเป็น ๓ หน่วยงาน คือ แผนงานและโครงการธุรการ และวิเทศสัมพันธ์
๔. กองประเมินผลและข้อมูล แบ่งเป็น ๓ หน่วยงาน คือ ติดตามประเมินผล ธุรการและศูนย์ข้อมูลโครงการ กปร.

| สรรพศิลปศาสตราธิราช | สาขาวิศวกรรมชลประทาน |