เขื่อนสิรินธรเป็นเขื่อนเอนกประสงค์ที่มีความสำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากจะให้ประโยชน์ทางด้าน การผลิตพลังงานไฟฟ้าแล้ว ยังอำนวยประโยชน์นานัปการต่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคแถบนี้ ทั้งทางด้าน การชลประทาน การป้องกันอุทกภัย การประมง และการท่องเที่ยว นับเป็นการสงวนและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศให้เกิด ประโยชน์สูงสุดอย่างสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในยุคปัจจุบัน

ลักษณะเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ประโยชน์ของเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

เขื่อนสิรินธรเป็นโครงการเอนกประสงค์ จึงสามารถอำนวยประโยชน์อย่างกว้างขวางในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ดังนี้
  • ด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า สามารถใช้พลังน้ำมาผลิตพลังงานได้เฉลี่ยปีละ ๙๐ ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ทำให้ขยายขอบเขตการจ่ายกระแสไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกไปได้กว้างขวางขึ้น
  • ด้านการชลประทานและการเกษตร สามารถส่งน้ำที่เก็บกักไว้ในอ่างเก็บน้ำไปใช้ในระบบชลประทานได้เป็นพื้นที่ ๑๕๐,๐๐๐ ไร่ จึงช่วยให้เกษตรกรในแถบนี้ทำการเพาะปลูกได้ตลอดปี
  • ด้านการบรรเทาอุทกภัย สามารถกักเก็บน้ำที่ไหลบ่ามาตามแม่น้ำโดมน้อยไว้ได้เป็นจำนวนมาก จึงช่วยป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมและช่วยให้แม่น้ำมูลสามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้สะดวกยิ่งขึ้น
  • ด้านการประมง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ร่วมกับ กรมประมง นำพันธุ์ปลามาปล่อย อาทิ ปลายี่สก ปลานิล ปลาใน ฯลฯ และกุ้งก้ามกราม ทำให้ราษฎรมีอาชีพหลักเพิ่มขึ้น
  • ด้านการคมนาคม สามารถใช้อ่างเก็บน้ำเป็นเส้นทางเดินเรือ ติดต่อค้าขายและคมนาคมขนส่งผลผลิตออกสู่ ตลาดได้สะดวกอีกทางหนึ่ง
  • ด้านการท่องเที่ยว ความสวยงามสงบร่มรื่นของภายในบริเวณเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ เป็นสิ่งดึงดูดใจให้นัก ท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมและพักผ่อนหย่อนใจเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดการขยายตัวทางด้านธุรกิจท่องเที่ยวอื่น ๆ ตามไปด้วย

|สรรพศิลปศาสตราธิราช | สาขาวิศวกรรมชลประทาน|