เป็นโครงการชลประทานที่มีขนาดเล็กกว่าโครงการชลประทานขนาดใหญ่ โดยจะต้องเป็นโครงการที่มีการจัดทำ รายงานความเหมาะสมแล้ว มีปริมาตรเก็บกักน้ำน้อยกว่า ๑๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่เก็บกักน้ำน้อยกว่า ๑๕ ตาราง กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ชลประทานน้อยกว่า ๘๐,๐๐๐ ไร่ ซึ่งจะเป็นงานก่อสร้างอาคารชลประทานประเภทต่าง ๆ อาทิ เขื่อนเก็บกักน้ำ เขื่อนทดน้ำ ฝาย โรงสูบน้ำ ระบบส่งน้ำ และระบบระบายน้ำ ฯลฯ รวมทั้งงานก่อสร้างทางลำเลียงผลผลิต และงานแปรสภาพลำน้ำ

อ่างเก็บน้ำแม่สอง
อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สูง
อ่างเก็บน้ำลำพะยัง
อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย
อ่างเก็บน้ำห้วยใส
อ่างเก็บน้ำห้วยลึก
ประตูระบายน้ำเขาสมิง

|สรรพศิลปศาสตราธิราช | สาขาวิศวกรรมชลประทาน|