สรรพศิลปศาสตราธิราช (วิศวกรรมชลประทาน)
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสาขาวิศวกรรมชลประทาน

พ.ศ. ๒๕๒๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมชลประทาน)

คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สาขาวิศวกรรมชลประทาน พระปรีชาสามารถด้านวิศวกรรมชลประทาน