ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 
 ในนามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้าพระพุทธเจ้า ขอรับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสแสดงความปิติยินดีเป็นล้นเกล้าฯ ในการที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จมาในพิธีประสาทปริญญา และอนุปริญญาในวันนี้พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
พระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทั้งสองพระองค์ เป็นเกียรติและเป็นที่ทราบซึ้งตรึงใจอยู่กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตลอดไป
ก่อนที่ข้าพระพุทธเจ้าจะขอรับพระราชทานกราบบังคมทูลถึงกิจการของมหาวิทยาลัยในรอบขวบปีที่แล้วมา ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๔๙๖ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๔๙๖ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ปรึกษาพิจารณาว่า เนื่องจากใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงสำเร็จการศึกษาศิลปวิทยาการขั้นมหาวิทยาลัยในวิชาการหลายสาขา ซึ่งเป็นวิชาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำมาใช้เป็นหลัก เช่น วิชาวิทยาศาสตร์, วิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิชาเศรษฐศาสตร์ และวิชากฏหมาย ฯลฯ  นอกจากนี้ยังทรงสนพระทัย ในการเกษตรและเคยทรงกระทำการนี้มาด้วยฝีพระหัตถ์เอง ในระหว่างการศึกษา ทั้งบัดนี้ก็ยังพระราชทานพระมหากรุณาส่งเสริมเผยแพร่การเกษตรอยู่ตลอดมา ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ทางเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยครุยปริญญา แด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท 
 ข้าพระพุทธเจ้า ในนามของมหาวิทยาลัยฯ จึงขอทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางเกษตรศาสตร์ และครุยปริญญาในโอกาสนี้ และขอรับพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงฉลองพระองค์ครุยปริญญา เพื่อเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยและนิสิตทั้งหลาย ณ โอกาสนี้ด้วย

                                                    ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

| สรรพศิลปศาสตราธิราช | สาขาเกษตร |